مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۵

آنی که زمان زمان مرا عشق تو بوست

بی روی نکوی تو نکویی نه نکوست

در عشرت و در نشاط امروز ای دوست

بیرون آیی همی چو بادام از پوست