مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۷

اندر خور نعمت توام خدمت نیست

و آن کیست کش از نعمت تو قسمت نیست

آن چیست که نزدیک من از نعمت نیست

جز دیدن روی تو مرا نهمت نیست