مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۵۴

چشم تو چو فتنه جهان سوزانست

مژگانت چو نوک تیر دلدوزانست

زلفینت به رنگ روز بر روزانست

عذر تو چو توبه بدآموزانست