مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۱

آن را که تو در دلی خرد در سر اوست

وآن را که تو رهبری فلک چاکر اوست

آن را که به بالین تو یک شب سر اوست

سرو و گل و مهر و ماه در بستر اوست