مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۸

کس نتواند ز بد رهانید مرا

زیرا ثقت الملک برانید مرا

از رنج عدو باز رهانید مرا

وز خاک بر آسمان رسانید مرا