مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴

گر زر گردیم می نجویی ما را

ور مشک شویم می نبویی ما را

هر چند به لای می بشویی ما را

کس مشنودا آنچه تو گویی ما را