مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱

گرچه فلک از پیش برانده ست مرا

با بند گران فو نشانده ست مرا

تا دو لبت از دور برانده ست مرا

جز روی تو آرزو نمانده ست مرا