فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۵

پیاده سپه آرای او دویست هزار

چو پیل مست و پلنگ نژند و ببردمان