فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۱

روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو

کنده ها گردد رکاب و اژدها گردد عنان