فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۳۰

به مهمان هوازی شاد گردم

ز دست رنج و غم آزاد گردم