فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۹

بر شاد گونه تکیه زده شاد و شاد کام

دولت رهی و بخت مطیع و فلک غلام