فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲۸

خیز تا گل چنیم و لاله چنیم

پیش خسرو بریم و توده کنیم