فرخی سیستانی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱

گهی سماع زنی گاه بر بط و گه چنگ

گهی چغانه و تنبور و شوشک و عنقا