فرخی سیستانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱

بگرستم زار پیش آن کام و هوا

گفتا مگری پند همی داد مرا

پنداشت مگر کآب نماند فردا

نتوان کردن تهی به ساغر دریا