مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۵۰ - وصف جلوه های طبیعت و گریز به مدح محمود

روز وداع از در اندر آمد دلبر

لب ز تف عشق خشک و دید ز خون تر

آب نمانده در آن دو رنگین سوسن

تاب نمانده در آن دو مشکین چنبر

عبهر چشمش گرفته سرخی لاله

لاله رویش گرفته زردی عبهر

بر گلش از زخم دست کاشته خیری

بر مهش از آب چشم خاسته اختر

کرده زمین را زرنگ روی منقش

کرده هوا را به بوی زلف معطر

گفت مرا ای شکسته عهد شب و روز

در سفری و نهاده دل به سفر بر

تا کی باشد تو را وساوس همراه

تا کی باشد تو را کواکب همبر

ملکت جویی همی مگر چو سلیمان

گیتی گردی همی مگر چو سکندر

رفتی تو در نشاط باشی آنجا

ماندم من در غم تو باشم ایدر

دلبر مه روی بی مرست به غزنین

زود نهی دل به ماه رویی دیگر

هیچ دل تو ز مهر من نکند یاد

نیز تو را یاد ناید از من غمخوار

گفتمش ای روی تو عزیزتر از جان

دیدن رویت ز زندگانی خوشتر

ای نه به خامه نگاشته چو تو مانی

وی نه برنده گذارده چو تو آزر

شرطی کردم که تا بر تو نیابم

بوسی ندهم بر آن عقیق چو شکر

حرمت روی تو را نجویم لاله

حشمت زلف تو را نبویم عنبر

می بنیوشم ز رود ساران نغمه

می نستانم ز میگساران ساغر

منتظر وصلت تو خواهم بودن

آری الانتظار موت الاحمر

زود خبر کن مرا نگارا زنهار

تات چه پیش آمد این فراق ستمگر

همچو مه اندر کنارم آمد و ماندیم

هر دو در آغوش یکدگر چو دو پیکر

گشتم ازو باز سوخته چو عطارد

او بشد از پیش من چو مهر منور

چشمم چو ابر و دامنم چو شمر شد

رویم چون زر دل چو بوته زرگر

گشت به ناخن چو پیرهنش مرا روی

شد ز طپانچه مرا چو معجر او بر

مانده و رسته ازین دو دیده چون جوی

آن قد بر رفته چو سیمین عرعر

رفتم از پیش او و پیش گرفتم

راهی سخت و سیاه چون دل کافر

راهی چون پشته پشته سنگ و در آن راه

سینه بازان به نعل گشته مصور

ننهد اندر زمینش شیر همی چنگ

بفکند اندر هواش مرغ همی پر

بر کمر کوهها ز شدت سرما

مرمر چون آب گشته آب چو مرمر

گردش گردون شده رحا وی و از وی

ریخته کافور سوده در که و کردر

از فزع راه گشته لرزان انجم

وز شغب شب شده گریزان صرصر

گردون چون بوستان پر ز شکوفه

تابان مریخ ازو چو چشم غضنفر

مهر فرو رفته همچو آتش بر چرخ

مانده پراکنده و فروخته اخگر

از نظر و چشم خلق پنهان کرده

چشمه خورشید را سپهر مدور

روی هوا را ز شعر کحلی بسته

گیسوی شب را گرفته در دوران بر

ماه برآمد چو موی بند عروسان

تابان اندر میان نیلی چادر

تیره بخاری برآمد از لب دریا

جمله بپوشیده روی گنبد اخضر

ابری چون گرد رزم هایل و تیره

برق درخشنده از کرانش چو خنجر

قطره باران از آن روان شده چون تیر

غران چون مرکب از میانش تندر

روی ز گردون نمود طلعت خورشید

چون رخ یار من از حلویی معجر

زاغ شب از باختر نهان شد چون دید

کآمد باز سپید صبح ز خاور

شب را معزول کرد چشمه خورشید

رایت دینارگون کشید به محور

گردون از درد شب بکند و بینداخت

از بر و از گوش و گردنش زر و زیور

آبی دیدم نهاده روی به هامون

بوده پدرش ابر و کوهسارش مادر

همچو گلاب و عرق شده مه آزار

بوده چو کافور سوده در مه آذر

روشن و صافی و بی قرار تو گفتی

هست مگر ذوالفقار حیدر صفدر

خسرو محمود آنکه شاهی از وی

تازه شده چون پیمبری به پیمبر