صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۳۴۳

دل ز من خال یار می گیرد

حق به مرکز قرار می گیرد