صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۱۱۸

دل به صحبت ذوق خلوت دیده را در بند نیست

این نهال خوش ثمر را حاجت پیوند نیست