صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۸۲

این نه خط است سیه کرده بناگوش ترا

سایه گرد یتیمی است در گوش ترا