صائب تبریزی » دیوان اشعار » مطالع » شمارهٔ ۲۴

عمر چون از چل گذشت از وی وفا جُستن خطاست

در نشیب از آب خودداری طمع کردن خطاست