صائب تبریزی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۶۱۲

قیامت را به رفتار آورد سرو روان تو

زند مهر خموشی بر لب عیسی زبان تو

صبا را منع می کردم ز گلزارت، چه دانستم

که زیر دست صد گلچین برآید گلستان تو