صائب تبریزی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۵۷۳

با خموشی هستی از نیکان عالم بی سخن

چون گشودی لب به گفتن، نیک یا بد می شوی