صائب تبریزی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۷۰

آن که صد شیوه به آن چشم سخنگو داده است

چه اداها که به آن گوشه ابرو داده است

آفتابی است دگر چهره رنگت امروز

سفر آینه ای باز مگر رو داده است؟