ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » ارمغان بهار » فقرۀ ۷۴

یگانه باش که واپریکان (‌آبرومند) باشی.

به هر کار یکرنگ و یکروی باش

ستوده دل و بافرین خوی باش

یگانه شو و پاک و پاکیزه دین

که مرد یگانه بود بافرین