ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » ارمغان بهار » فقرۀ ۶۷

از دادمه (‌بزرگ‌تر از خود) و بهمرد سخن پرس.

ز مهسال و به‌مرد پرسش نیوش

یکایک به گفتارشان دار گوش