ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » ارمغان بهار » فقرۀ ۳۱

با آزادچهره ‌مرد (‌نجیب مرد) کارآگاه و زیرک و خوش‌خیم‌مرد، همپرسشی (‌صحبت‌) کن و دوست باش‌.

همان زیرک و مرد آزادچهر

سخن پرس و پیش آر آواز نرم