ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » ارمغان بهار » فقرۀ ۳۰

گاه را مکوش‌.

به بیگاه کوشش مکن بهر جاه

که جاه است بسته به هنگام و گاه