ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » ارمغان بهار » فقرۀ ۷

خویشتن به بندگی کس مسپار.

مشو خویشتن بنده در زندگی

مکن پیش همچون خودی بندگی