ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » ارمغان بهار » فقرۀ ۴

بخدای و سردار مرد، وستار وکستاخ مباش‌.

مشو تند وگستاخ و نااستوار

به پیش خدا و خداوندگار