ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۶۴ - از یک مضمون عربی

چون همه درکینه با من چرخ نیلی‌رنگ شد

سنگ گشتم‌شیشه گرشد،‌شیشه گشتم سنگ شد