ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۵۸ - در مذمت خاموش

خمش‌منشین‌و چون مردم سخنگوی

سخن گوید جوان گر اهل باشد

سخن شایسته می گوی و میندیش

سخن شایسته گفتن سهل باشد

زمن بشنو به خاموشی مکن خوی

که خاموشی دلیل جهل باشد