باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۴

از باد اگر سبق بری در تیزی

چون خاک اگر هزار رنگ آمیزی

چون آب محبت علی نیست تو را

آتش ز برای خود همی انگیزی