باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۰

در جستن جام جم جهان پیمودم

روزی ننشستم و شبی نغنودم

ز استاد چو وصف جام جم پرسیدم

آن جام جهان نمای جم، من بودم