باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۷

ناکرده دمی آن چه تو را فرمودند

خواهی که چنان شوی که مردان بودند

تو راه نرفته ای، از آن ننمودند

ور نه که زد این در، که درش نگشودند