باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۰

صاحب نظران که آینهٔ یکدگرند

چون آینه از هستی خود بی خبرند

گر روشنیی می طلبی، آینه وار

در خود منگر، تا همه در تو نگرند