شاه نعمت‌الله ولی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

دادند جهانی دل و هم دست به ما

برخاست ز غیر هر که بنشست به ما

ما بحر محیطیم و محبان چو حباب

پیوسته بود کسی که پیوسته به ما