خلیل‌الله خلیلی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵

این سنگ ملون که گهر می‌نامند

وآن آهن زردگون که زر می‌خوانند

بی‌گوهر ارزندهٔ معنی همه را

مردان گهرسنج هدر می‌دانند