رضی‌الدین آرتیمانی » مفردات » شمارهٔ ۶

دامن هر دو جهان از کف غم برهانم

گر بچنگم فتد از چرخ گریبان و سری