رضی‌الدین آرتیمانی » مفردات » شمارهٔ ۵

زلفش به بستر مرگ از تغافلت

سنگین دلا بیک نگهم میتوان خرید