رضی‌الدین آرتیمانی » رباعیات » رباعی شماره ۴۳

دل جز بغمش، بهر چه در ساخته بود

خود را ز حضور دور انداخته بود

عشقم بسر ار سایه نینداخته بود

عقلم ز برای هیچ در باخته بود