کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۴۶

فروز باسلیق مرا ترسا

بگشود بامداد به نِشکَرده