کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۴۵

بیمارم از نهیب عقب رنجه

درد ِ دلم گرفته و تبْ باده

بهتر شوم چو پیر به نام من

تعویذکی نویسد آزاده