کسایی » ابیات پراکنده از فرهنگهای لغت » شمارهٔ ۳۴

هول تاختن و کینه آختنْش مرا

همی گداخته همچون کناغ و تافته تن