اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۱۵۶ - جهان رنگ و بو فهمیدنی هست

جهان رنگ و بو فهمیدنی هست

درین وادی بسی گل چیدنی هست

ولی چشم از درون خود نبندی

که در جان تو چیزی دیدنی هست