اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۶۶ - مپرس از عشق و از نیرنگی عشق

مپرس از عشق و از نیرنگی عشق

بهر رنگی که خواهی سر بر آرد

درون سینه بیش از نقطه ئی نیست

چو آید بر زبان پایان ندارد