سنایی » طریق التحقیق » بخش ۸ - مدح سید کائنات و خاتم المرسلین

سید کائنات شمع رسل

مفخر و پیشوای جمع رسل

شاهد حضرت ربوبیت

خازن گنج سر هویت

ساکن خانقاه «اَوْ اَد‌ْنی»

سالک شاهراه «اَرْسَلْنا»

عنصرش محض زبدهٔ فطرت

مدحتش نقش تختهٔ فکرت

هست «وَ الَّیْل»‌ شرح گیسویش

«‌وَ الضُّحَی» وصف روی نیکویش

هست تن عصمت و سکون و فرح

خلعت صدر او اَ لَمْ نَشْرَح‌ْ

دولتش پنج نوبه زد بر خاک

چار بالش نهاد بر افلاک

صدف در معرفت دل او

سقف عرش مجید منزل او

سید کل نسل آدم اوست

سبب رحمت دو عالم اوست