سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۶۴ - دو بیت شعر

رسولا خدا را به جایی که دانی

چه باشد که از من پیامی رسانی؟

نه کار رسول است رفتن به کویش

نسیما ت برخیز اگر می توانی

ز پیش جم دو کبک بلبل آواز

به کوهستان دژ کردند پرواز

بدان دژ پرده ای خوش ساز کردند

ز قولش این غزل آغاز کردند: