سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۴۹

ایا شاهی که بر الواح گردون

فلک نقش ثنایت می‌نگارد

دعاگو یک سخن دارد اجازت

اگر باشد در آید عرضه دارد