سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۰

به سال هفتصد و هفتاد و پنج گشت خراب

به آب شهر معظم که خاک بر سر آب

دریغ روضه بغداد، آن بهشت آباد

که کرده است خرابش جهان خانه خراب