عطار » مختارنامه » باب دوازدهم: در شكایت از نفس خود » شمارهٔ ۱۵

گاهم ز سگ نفس مشوش بودن

گاهم ز سر خشم بر آتش بودن

گفتی: «خوش باش» چون مرا دست دهد

با این همه سگ در اندرون خوش بودن