صائب تبریزی » دیوان اشعار » تک‌بیتهای برگزیده » تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۱۹

همچو بوی گل که در آغوش گل از گل جداست

هم برون از عالمی، هم در کنار عالمی